fbpx

Legal

Algemene voorwaarden – G&H-Solutions

Artikel 1. Algemeen

 1. Loftwanden is een benaming van G&H-Solutions met ondernemingsnummer 0783.193.440.

 2. Met wij, we of ons worden de medewerkers van G&H-Solutions bedoeld.

 3. De Klant is degene die een overeenkomst aangaat met G&H-Solutions.

 4. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden genoemd worden zijn exclusief btw.

Artikel 2. Toepasselijkheid/geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen, waarbij G&H-Solutions diensten en/of producten levert of aanbiedt.

 2. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Wanneer is gebleken dat één of meer clausules in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de rest van de algemene voorwaarden in stand. In dit geval worden de clausules vervangen door nieuwe clausules.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend rechtsgeldig in het Nederlands.

 5. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om de algemene voorwaarden vanuit het Nederlands te laten vertalen wanneer de Klant de taal niet (voldoende) beheerst.

Artikel 3. Essentiële verplichtingen

 1. Facturen dienen tijdig betaald te worden op het bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur en dit binnen de opgegeven betalingstermijn.

 2. Transparante en open communicatie is verplicht. Zo geeft u ons aan wanneer u niet tevreden bent over de resultaten of wanneer u een andere aanpak wenst.

Artikel 4. Overeenkomst en offertes

 1. De Klant verbindt zich met G&H-Solutions door het goedkeuren van een offerte.

 2. De offertes van G&H-Solutions zijn louter indicatief en vrijblijvend.

 3. G&H-Solutions behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

 4. G&H-Solutions kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Ook wanneer sprake is van overmacht kan G&H-Solutions niet aan haar verplichtingen worden gehouden. In deze gevallen kan G&H-Solutions haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst definitief ontbinden.

 5. Aanbiedingen en offertes zijn geldig gedurende de aangegeven termijn, tenzij anders aangegeven. G&H-Solutions is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding van de offerte schriftelijk is bevestigd door de Klant en G&H-Solutions.

 6. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan en de in publicaties van G&H-Solutions voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Na aanvaarding heeft G&H-Solutions het recht om binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Klant de offerte te herroepen.

 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen of offertes.

 8. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die G&H-Solutions heeft ontvangen van de Klant.

Artikel 5. Contractsduur en beëindiging

 1. De overeenkomst is geldig tot de uitvoering van de offerte is voldaan.

 2. Wanneer de overeenkomst tussen G&H-Solutions en de klant betrekking heeft op het meermaals leveren van dezelfde dienst, wordt geacht dat het contract is aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Annuleren

 1. Annulatie en verplaatsingen van afspraken (bijvoorbeeld leveringen) gebeurt ten laatste op 5 werkdagen op voorhand.

 2. De annulering van een bestelling is slechts mogelijk voor zover Loftwanden nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst ( bv. door het bestellen van goederen en / of diensten bij derden ) en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 750,00 tenzij Loftwanden een hogere schade aantoont.

 3. Elke annulering van een bestelling door de Klant dient te gebeuren per aangetekend schrijven.

Artikel 7. Tarieven

 1. De in de offerte overeengekomen tarieven worden gehanteerd tussen de kantooruren (09u00 – 17u00) op werkdagen.

Artikel 8. Betaling

 1. Alle betalingen dienen netto zonder disconto te gebeuren op de zetel van G&H-Solutions.

 2. De betalingstermijn staat aangegeven op de factuur. Deze dient nageleefd te worden, zoals eerder vermeld in deze algemene voorwaarden. Ook het bankrekeningnummer is hierop te vinden.

 3. Bij niet tijdige betaling behoudt G&H-Solutions zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst direct stop te zetten. Vanaf dat moment is aan G&H-Solutions een rente verschuldigd van 5% per te laat betaalde dag op het openstaande bedrag.

 4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum worden administratiekosten aangerekend.

 5. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur, heeft G&H-Solutions het recht om haar werkzaamheden op te schorten en de verleende diensten ontoegankelijk te maken tot de Klant aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. G&H-Solutions behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst als ontbonden te verklaren voor de producten of diensten dewelke nog niet geleverd werden ingevolge wanbetaling van de Klant. Desgevallend heeft G&H-Solutions het recht om bij de Klant geleverde goederen op te eisen tegen
  overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. G&H-Solutions is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvolledige, misleidende of onjuiste informatie verstrekt door de Klant dan wel ingevolge niet-goedkeurde intervenes van derden.

 2. G&H-Solutions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog, opzet of fraude. G&H-Solutions zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval
  aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte en/of gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, vertraging of onderbreking van activiteiten, welke de Klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van G&H-Solutions of een aangestelde.

 3. De aansprakelijkheid van G&H-Solutions met betrekking tot aan de Klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren of aanpassen (naar de discreonaire mening van G&H-Solutions) van de diensten/de vervanging van de geleverde goederen, naar keuze van G&H-Solutions. De totale aansprakelijkheid van G&H-Solutions, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan G&H-Solutions werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval en kan evenmin meer bedragen dan de verzekerde bedragen conform de polis beroepsaansprakelijkheid van G&H-Solutions.

 4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt G&H-Solutions geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 5. In zoverre van toepassing is G&H-Solutions niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen ingevolge het betreden van plaatsen waar de leveringen dienen plaats te vinden.

 6. G&H-Solutions is niet aansprakelijk voor fouten van derden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten & eigendomsvoorbehoud

 1. G&H-Solutions is houder en eigenaar van de rechten die berusten op onder meer het merk, modellen, de handelsnaam, de huisstijl, eigen foto’s, de content, e.d.

 2. De materialen of werken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverd of gerealiseerd worden, blijven eigendom van G&H-Solutions tot de koopprijs (hoofdsom, kosten en intresten) in geval van een koop-verkoop volledig werd vereffend door de Klant. De Klant heeft niet het recht om de goederen of werken in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, of om hierover anderszins te beschikken alvorens de
  koopprijs volledig betaald werd.

 3. De Klant draagt het risico van de levering reeds vanaf de levering van de goederen en / of de werken.

Artikel 11. Klachtenprocedure

 1. Elk protest dient per aangetekende brief aan G&H-Solutions te worden bezorgd binnen een termijn van acht kalenderdagen met een gedetailleerde omschrijving van de klacht en met opgave van de factuur waarmee
  de desbetreffende diensten of goederen zijn gefactureerd. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten geacht definitief te zijn aanvaard en is betaling verschuldigd.

 2. Zichtbare gebreken of niet-conforme leveringen dienen per kerende, en uiterlijk acht kalenderdagen na levering en/of uitvoering, per aangetekend schrijven ter kennis van G&H-Solutions worden gebracht.

 3. Verborgen gebreken kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid wanneer het gebrek zich manifesteert binnen de drie maanden na de levering en/of uitvoering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval per gemoveerde aangetekende brief aan G&H-Solutions te worden gemeld binnen een termijn van acht kalenderdagen volgend op de vaststelling van het verborgen gebrek door de Klant of volgend op het ogenblik waarop de Klant het verborgen gebrek had moeten vaststellen, en in ieder geval niet later dan drie maanden na datum van levering van de diensten/goederen. De Klant dient in haar aangetekend schrijven  een redelijke termijn van minimum dertig dagen te geven om de niet-betwiste gebreken te herstellen in zoverre als mogelijk. Pas na verloop van deze termijn, kan enige aansprakelijkheid weerhouden worden. De niet-naleving van deze bepaling heeft het verval van de aansprakelijkheid tot gevolg.

Artikel 12. Rechtbank

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten afgesloten door G&H-Solutions, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst of de algemene voorwaarden zal worden beslecht

 2. door de bevoegde rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar G&H-Solutions haar maatschappelijke zetel heeft.

Artikel 13. GDPR

 1. De Klant erkent kennis genomen te hebben en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en disclaimer. Deze maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden en worden beschouwd als aanvaard bij akkoord op een overeenkomst.

Contactgegevens

Telefoonnummer: +32 478 95 13 97
E-mailadres: info@loftwanden.be
Adres: Overbroekstraat 24, 3830 Wellen België

Disclaimer

Door het bezoeken van deze website verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is onder meer bedoeld als middel om u te informeren over de producten/diensten van G&H-Solutions. Hoewel G&H-Solutions zorgvuldig omgaat met het samenstellen en onderhouden van deze website, kan G&H-Solutions geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegeven informatie. G&H-Solutions kan evenzeer niet in staan voor een foutloze of ononderbroken functionerende website.

Informatie van derden

Wanneer G&H-Solutions naar websites van derden verwijst, betekent dit niet automatisch dat G&H-Solutions de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanraadt. G&H-Solutions is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, beschikbaarheid of gebruik van deze websites. De verwezen links worden door u dan ook op eigen risico bezocht. 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die te maken hebben met de informatie op deze website, zijn niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Aanpassingen

G&H-Solutions behoudt zich het recht voor de informatie op deze website altijd te wijzigen. Hiervoor hoeft vooraf geen aankondiging plaats te vinden. Het is dan ook aan de klant om alles regelmatig na te lezen: de algemene voorwaarden, privacy- en cookie policy en andere documenten en content kan namelijk veranderen.

Responsible disclosure 

Ondanks zorgvuldige beveiliging, kan het voorkomen dat er een zwakke plek in ons systeem zit. Wanneer u zo’n probleem waarneemt, heeft u de verplichting dit zo snel mogelijk te melden aan ons. Dit doet u door een mail te sturen naar info@loftwanden.be. G&H-Solutions geeft dit zo snel mogelijk door aan de IT-partij. Wanneer u een kwetsbaarheid ondervindt, maak hier dan geen misbruik van. Bijvoorbeeld door:

• Veranderingen in het systeem door te voeren.

• Malware te plaatsen.

• Toegang te verkrijgen tot ons systeem en/of de toegang te delen met anderen.

• Gegevens of configuraties van het systeem te kopiëren, veranderen of verwijderen (evenals directorylisting of screenshots maken).

Privacy en cookie policy

Is het onderstaand document niet leesbaar voor u? Klik dan hier.